FAQ-old

Op deze pagina vind je antwoorden op veel gestelde vragen.
Kijk eerst hier of je vraag hier al staat, met het antwoord erbij, voor je contact opneemt met onze backoffice.

Onderwerpen op deze pagina:

a) Opleidingseisen voor lidmaatschap
b) Registratie opleiding PsBk
c) Zorgverzekeraars
d) Verschil tussen twee- of een driejarige licentie
e) Inrichting praktijkruimte
f) Verklaring omtrent het gedrag
g) Eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering
h) Vrijstelling BTW
i) Intervisie
j) Opzeggen lidmaatschap
k) Bewaartermijn patiëntendossier

a) Opleidingseisen voor lidmaatschap:

 

1. Wat zijn de PLATO-eindtermen?

De PLATO-eindtermen zijn de opleidingseisen waaraan medische en psychosociale zorgverleners aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor vergoeding van hun consulten (voor zover die voor vergoeding in aanmerking komen) door zorgverzekeraars. Een overzicht van deze eindtermen kun je hier downloaden.
Voor lidmaatschap van de LVPW gelden de eisen voor psychosociale basiskennis.

 

2. Ik heb een hbo-bachelor MWD, of SPH, of CMV enz.
Is dit voldoende voor registratie als lid van de LVPW?

Nee, daarnaast is ook een relevante drie- tot vierjarige psychosociale beroepsopleiding op post-hbo-niveau verplicht. Hier vind je een lijst met goedgekeurde, erkende opleidingen.

 

3. Ik heb een drie- tot vierjarige psychosociale beroepsopleiding afgerond die niet op de lijst van erkende opleidingen op jullie website staat. Wat moet ik doen?

Vraag je eerst af of deze opleiding inderdaad relevant is voor het psychosociale werkveld en het dus waarschijnlijk is dat wij bereid zouden zijn deze opleiding te erkennen. Zo ja, dien dan een aanvraag in tot beoordeling van je opleiding door onze validatiecommissie. Het aanvraagformulier kun je hier vinden.
NB: Het beoordelen van een opleiding kost € 60,00. Deze kosten moeten vooraf worden voldaan.

 

4. Ik heb veel werkervaring en een aantal workshops gevolgd. Kan ik lid worden?

Nee. De basiseis voor het lidmaatschap is een psychosociale basisopleiding, met inbegrip van de opleiding Psychosociale Basiskennis. Daarnaast dien je een door ons erkende drie- tot vierjarige psychosociale beroepsopleiding op post-HBO-niveau met succes te hebben afgerond. Hier kun je vinden aan welke opleidingseisen onze leden dienen te voldoen.

 

5. Ik heb een universitair opgeleid tot psycholoog. Kan ik lid worden?

Nee. Hoewel je daarmee voldoet aan de eerste eis, een psychosociale basisopleiding, voldoe je daarmee niet aan de tweede eis, een drie- tot vierjarige psychosociale beroepsopleiding op post-HBO-niveau.

 

6. Kan ik vooraf advies inwinnen bij de Validatiecommissie van de LVPW of de opleiding die nu volg of die ik heb gevolgd voldoende is om toegelaten te worden?

Nee, helaas. Denk je dat je opleiding aan onze eisen zou kunnen voldoen, dien dan een officiële aanvraag in voor het laten valideren van je opleiding door onze validatiecommissie. De kosten hiervan bedragen € 60,00. Kijk vooral ook eerst hier.

 

7. Moet ik de kosten voor de een aanvraag voor een validatie-. registratie of accreditatieprocedure vooraf voldoen?

Ja. Pas na ontvangst wordt je aanvraag in behandeling genomen en ontvang je ten behoeve van je eigen administratie een factuur.

8. Hoe hoog zijn de kosten voor een validatie-. registratie- of accreditatieprocedure?

Het valideren van een door jou gevolgde opleiding kost € 60,-.
Wil je je als lid aanmelden, dan zijn de kosten voor de registratieprocedure € 170,-.
De accreditatieprocedure (bedoeld voor opleidingen die hun opleiding/workshop willen laten accrediteren) kost € 90,-.
Pas nadat dit bedrag is ontvangen wordt je aanvraag in behandeling genomen en ontvang je ten behoeve van je eigen administratie een factuur.

b) Registratie PsBk in een register:

 

1. Hoe kan ik mijn diploma PsBk (Psychosociale Basiskennis) laten registreren?

Stuur zo snel mogelijk na ontvangst een kopie van je diploma aan de backoffice (info@lvpw.nl) Daarna zorgt de backoffice ervoor dat er een code in het systeem wordt gezet en deze code wordt ook doorgegeven aan de RBCZ, zodat je ook daar wordt geregistreerd.

 

2. Waarom moet ik mijn diploma PsBk (Psychosociale Basiskennis) ook nog in een register laten registreren?

De zorgverzekeraars stellen deze eis, omdat ze steekproefsgewijs controles uitoefenen en alleen op deze manier te waarborgen is dat alleen de door de zorgverzekeraars goedgekeurde opleidingen psychosociale basiskennis worden erkend.
Volg je een opleiding PsBk, vraag dan (liefst enkele maanden voordat je klaar bent met je opleiding) bij je opleider na hoe dit bij jouw opleiding is geregeld.

c) Zorgverzekeraars:

 

1. Welke zorgverzekeraars vergoeden de consulten van leden van de LVPW?

De actuele lijst met vergoedingen van zorgverzekeraars vind je hier.

 

2. Welke behandelcode voor psychosociale consulten moet ik op de factuur vermelden?

Vermeld op je factuur de volgende omschrijving:
Overige psychosociale zorg, behandelcode 24504.

 

3. Aan welke factuureisen moet mijn factuur voldoen wil mijn cliënt deze voor vergoeding kunnen indienen bij de zorgverzekeraar?

Hier kun je een voorbeeldfactuur downloaden. Al deze informatie moet minimaal op je factuur worden vermeld. De prestatiecode die je voor psychosociale consulten kunt invullen is: 24504 – overige psychosociale zorg.

 

Friesland Zorgverzekeraar

Sinds januari 2019 stelt de Friesland Zorgverzekeraar een nieuw voorschrift aan de zorgverleners met een AGB-code, zoals wij dat hebben.

Wat houdt dit in?
Wijziging aanbrengen in het AGB-register van VEKTIS:
Onder het kopje ERKENNINGEN moet de RBCZ (onder de vermelding LVPW) worden vermeld.
Staat dit niet vermeld dan kan dit consequenties hebben voor de uitbetaling van de vergoedingen aan cliënten.
De wijziging behoort de zorgverlener zelf door te geven aan de VEKTIS Servicedesk, zie hieronder de gegevens:

Vektis Servicedesk
info@agbcode.nl
030 – 8008 380
Uw gegevens zijn binnen 1 werkdag zichtbaar via de AGB-Webzoeker [1] en binnen 1 werkweek zijn alle zorgverzekeraars geïnformeerd over uw registratie in AGB.

 

Zorgverzekeraar CZ
CZ verwacht de volgende informatie op de facturen:

  • Verzekerden gegevens: NAW, geboortedatum en vanaf heden: relatienummer zorgverzekering(dat is het polisnummer)
  • Gegevens counselor: NAW, AGB code (zowel praktijk- als persoonlijke code),
  • Vermeld dat je lid bent van de LVPW en/of RBCZ
  • Behandeldatum, prestatiecode behoren bij de daadwerkelijk gegeven begeleiding (in ons geval: 24504 overige psychosociale zorg). Let op! 1 behandelcode per behandeldatum.

Voldoet de nota niet aan deze eisen, zal de nota afgewezen worden.

 

4. Ik ben Lid in Opleiding, vergoeden de zorgverzekeraars mijn consulten?

Nee, een lid in opleiding voldoet niet aan de eisen van de zorgverzekeraars, dus worden de consulten ook niet vergoed.

d) Twee- of driejarige licentie?

 

1. Wat is het verschil tussen een driejarige licentie en een tweejarige licentie?

Een driejarige licentie wordt voor 3 jaar afgegeven en een tweejarige licentie voor 2 jaar.
De tweejarige licentie geldt voor leden die net met hun praktijk zijn begonnen en nog niet voldoende cliëntcontacturen om aan de eis voor een volwaardig lidmaatschap van de LVPW te voldoen. De soort licentie is niet van invloed op de vergoeding door zorgverzekeraars.
Bij een tweejarige licentie ben je verplicht jaarlijks 4 uur supervisie in te plannen bij een door de LVPW erkende supervisor.

e) Inrichting praktijkruimte:

 

Aan welke voorwaarden moet mijn praktijkruimte voldoen?

1. Je praktijkruimte moet afsluitbaar zijn, of je dossiers moeten in een afsluitbare kast worden opgeborgen.
Je dient er te allen tijde voor te zorgen dat onbevoegden (ook je cliënten) geen toegang hebben tot dossiers.

2. De privacy van je cliënten dient voldoende te kunnen worden gewaarborgd, dus als je over een wachtruimte beschikt, dien je ervoor te zorgen dat je gesprek met je cliënt daar niet kan worden gehoord.

 

3. Je praktijkruimte en alle andere ruimtes waar je cliënten gebruik van moeten/kunnen maken (ingang, wc, hal/trap, etc.), dienen goed verzorgd en hygiënisch te zijn.

f) Verklaring omtrent het gedrag:

 

1. Waar kan ik een vooraf ingevulde aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag vinden?

Die kun je hier downloaden, printen, invullen en bij je gemeente aanvragen. De Backoffice van de LVPW kan de verklaring ook digitaal voor je aanvragen. Daarvoor moet je een mail sturen naar info@lvpw.nl, met daarin duidelijk je emailadres, voorletters, en achternaam.

G) Eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

 

1. Als mijn lidmaatschap van de LVPW is goedgekeurd, wil ik geen gebruik maken van de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor leden van de LVPW, maar mijn eigen beroepsaansprakelijkheidsverzekering handhaven, kan dat?

Nee, helaas. Een van onze kwaliteitseisen is een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en alleen door deze verplicht te stellen en te koppelen aan het lidmaatschap kunnen we hier toezicht op houden. Een pluspunt: de contributie van onze collectieve verzekering mag zeer concurrerend worden genoemd.

h) Vrijstelling BTW?

1. Kan ik vrijstelling krijgen voor het in rekening brengen van BTW bij mijn cliënten?

De belastingdienst heeft op 1 april 2016 een besluit gepubliceerd waaruit blijkt dat leden van de LVPW mogelijk in aanmerking kunnen komen voor de Btw-vrijstelling indien zij voldoen aan bepaalde specifieke voorwaarden. Een daarvan is dat je moet zijn ingeschreven bij het RBCZ.
Let op: de vrijstelling geldt mogelijk niet voor al je consulten. Lees de voorwaarden dus goed na. De exacte voorwaarden voor de vrijstelling kun je hier vinden. Het is raadzaam e.e.a. te bespreken met je eigen belastingadviseur om te zien of deze vrijstelling ook in jouw situatie van toepassing is en wat de gevolgen hiervan zijn voor je boekhouding.

 

2. Moet ik die vrijstelling toepassen?

Als je aan de voorwaarden voldoet, ben je verplicht deze vrijstelling toe te passen op je consulten die daarvoor in aanmerking komen.

i) Intervisie:

 

1. Ik zoek een intervisiegroep, of ik zoek nieuwe leden voor mijn intervisiegroep

Ben je lid van de LVPW, plaats dan een oproepje in de LinkedIn-groep van de LVPW.
Ben je geen lid van de LVPW, zoek dan op de homepage van onze website naar leden in jouw omgeving. Je kunt per provincie zoeken.

 

2. Hoeveel uur per jaar moet ik aan intervisie plannen?

Minimaal 20 uur per jaar in een groep van minimaal 4 personen.

j) Opzeggen lidmaatschap:

 

1. Voor wanneer moet ik mijn lidmaatschap opzeggen?

We moeten (helaas) een opzegtermijn van 4 maanden hanteren, vanwege de vermelding in de zorggids van de zorgverzekeraars.
De zorgverzekeraars verplichten ons om jaarlijks op 1 september een lijst te sturen met ons ledenbestand per 1 januari van het jaar daarop. Dan moeten we dus al weten welke leden ook het volgend jaar lid zijn. Daarom is opzegging uitsluitend mogelijk voor 1 september van het lopende jaar.

 

2. Per wanneer wordt mijn lidmaatschap dan beëindigd?

Een lidmaatschap duurt altijd tot het einde van het kalenderjaar, om de reden die je hierboven kunt lezen.
Bij opzegging vóór 1 september vervalt het lidmaatschap dus met ingang van 1 januari van het jaar daarop.
Zeg je niet tijdig (dus voor 1 september) op, dan ben je dus ook het jaar daarop nog lid, en ben je ook voor het jaar daarop nog het lidmaatschapsgeld verschuldigd.

k) Bewaartermijn patiëntendossiers

 

Hoe lang moet ik mijn patiëntendossiers bewaren?

De bewaartermijn voor patiëntendossiers is 15 jaar. Na deze termijn kun je het betreffende dossier zonder toestemming van de patiënt vernietigen. Wanneer een patiënt zijn of haar dossier eerder vernietigd wil hebben, kun je het beste een toestemmingsformulier bewaren.

Deel dit artikel

CLIËNT

Ben je op zoek naar een betrouwbare zorgaanbieder? En wil je weten of het vergoed wordt? Vind hier eenvoudig de juiste zorgaanbieder bij je in de buurt.

VERWIJZER

Krijg je als (huis)arts zoekvragen naar psychosociaal zorgverleners? Lees hier hoe we elkaar kunnen versterken.

PARTNER

Wil je een opleiding of scholing bij ons laten accrediteren of meer weten over onze samenwerkings­partners? Lees dan verder.